1 INSIDER = 120 Euros; 4 INSIDER = 450 Euros; 7 INSIDER = 730 Euros; 10 INSIDER = 890 Euros;  1 FIXED = 170 Euros; 4 FIXED = 650 Euros; 7 FIXED = 1080 Euros; 10 FIXED = 1390 Euros;